Karta projektu

Projekt Revitalizace náměstí


Název akce Revitalizace náměstí
Cíl akce
a hlavní přínosy
 

Cílem akce je revitalizace (tedy oživení) Tyršova náměstí, které tvoří přirozené centrum města Hostomic a jsou na něm soustředěny obchody, restaurační služby, dopravní obslužnost (autobusové zastávky) i další služby. Především však Tyršovo náměstí představuje místo setkávání obyvatel místních i cizích a to jak při různých kulturních akcích (jako jsou např. velikonoční a vánoční jarmarky), tak i během všedních dnů. Cílem revitalizace je tak posílit tyto přirozené funkce náměstí a udělat z něj místo, které bude lákat k procházkám a k setkávání. 

Jako nejdůležitější přínosy je možné bezesporu označit vyřešení nevyhovujícího stavu povrchů na náměstí (zpevněných i nezpevněných), vyřešení dopravní situace (včetně dopravy v klidu) a zlepšení stavu zeleně, tedy parku, který tvoří integrální součást náměstí. V rámci revitalizace náměstí dojde pochopitelně i k přeložkám inženýrských sítí a pamatováno bude i na odvodnění náměstí dešťovou kanalizací. Revitalizace však nebude znamenat radikální proměnu náměstí z hlediska urbanistického, spíše se bude jednat o zvýraznění funkcí, které jsou chápány jako pozitivní a naopak eliminaci funkcí, které jsou vnímány jako negativní.

Stav akceProjektový záměrStudie proveditelnosti/ Investiční záměrZažádáno
o ÚP 
Zažádáno
o SP
Realizační fázeUkončena realizace
Hotovo
Hotovo
Hotovo
   
Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnosti

Revitalizace Tyršova náměstí bude představovat projekt náročný po všech stránkách a zejména po stránce finanční, už teď je tedy zřejmé, že bude muset být realizován v několika etapách, která na sebe budou logicky navazovat. Pro každou etapu poté budou moci být využity jiné dotační tituly.

Zdroje EU:

  • Operační program Životní prostředí (programové období 2007-2013) – revitalizace parku
  • Operační program Životní prostředí (programové období 2014-2020) – revitalizace parku
  • Integrovaný regionální operační program (programové období 2014-2020) – ostatní veřejná prostranství, mobiliář apod.

Národní zdroje:

  • Státní fond dopravní infrastruktury – dopravní infrastruktura s důrazem na zvyšování bezpečnosti
Další informace 

Všechny články

1 2 
12