Revitalizace náměstí - dokumentace k územnímu řízení

Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích postoupila do fáze vydání územního rozhodnutí - níže si můžete prohlédnout dokumentaci k územnímu rozhodnutí.
Projekt dále čekají tyto fáze: stavební povolení a výběr dodavatele.


DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ

A. ÚVODNÍ ÚDAJE (pdf, 419 kB)
B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (pdf, 199 kB)
C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (pdf, 510 kB)PREZENTACE ZÁMĚRU A VIZUALIZACE  (vybráno z části A)

Hostomice, menší obec s 1500 obyvateli. Při příjezdu do centra ohromí návštěvníka rozlehlé Tyršovo náměstí s více než dvěma stovkami vzrostlých stromů. V současnosti má podobu zeleného parku se vzrostlými stromy.
Hlavním nedostatkem současného stavu je automobilová doprava. Náměstím prochází komunikace II. třídy, kterou hojně využívají kamiony. Okraje náměstí lemuje široká asfaltová silnice a rozlehlé zpevněné plochy bez bližšího určení, které svoji neurčitostí způsobují neorganizované parkování, které komplikuje
pohyb pěších. K chodcům není vstřícná ani parková plocha, která je prakticky neprůchozí. Původní parkové cesty jsou zarostlé trávou, přehlednosti prostoru brání shluky keřů a jehličnanů. Považujeme za stěžejní zprůchodnit a zatraktivnit pro chodce středovou zelenou část náměstí, jasně vymezit (a omezit) plochu komunikací a místa pro parkování.

Revitalizace náměstí - celkový pohled
Dopracování vychází z původního soutěžního návrhu, ale vzhledem k novým upřesněným požadavkům se proměňuje více směrem k charakteru návsi a zeleného parku. V návrhu zůstává myšlenka volné zpevněné plochy v sousedství pošty a hasičské zbrojnice ve středu náměstí a zeleně na obou okrajích. Směrem ke středu se prostor otevírá. Krátká příčná osa půlí náměstí na dvě části, vznikají dvě rovnocenné poloviny. Celá plocha graduje směrem k tomuto místu. Zpevněná plocha je v porovnání s původním soutěžním návrhem menší, poměr se mění ve prospěch nezpevněných ploch. Plocha náměstí je rozsáhlá, proto respektujeme požadavek na zachování maxima stávajících ploch.

ZELEŇ
Na náměstí ponecháváme téměř všechny stromy a velkou část travnatých ploch. V dnešní podobě je prostor náměstí zaplněn cca 250 stromy, z nichž kácíme cca 20 kusů. Odstraněny jsou pouze břízy, jehličnany a nemocné stromy dle dendrologického průzkumu. Řadu dalších stromů vysazujeme, především na chodnících lemujících okraj náměstí a dále na místech po původních stromech v alejích podél komunikací. Zatravněnou plochu, která nyní zabírá 50% náměstí redukujeme o zpevněné prostranství za hasičskou zbrojnicí (potenciálním budoucím komunitním centrem), určené pro pořádání trhů apod. a o parkové mlatové cesty, které dělají park přístupnější. Samozřejmostí je odstranění veškerých plůtků okolo trávníku. Celková nezpevněná plocha parku činí v návrhu asi 30% povrchu náměstí. Předpokládáme, že samotná travnatá plocha, nyní velmi nerovná vzhledem k původním zarostlým parkovým cestám bude zarovnána a trávník bude nově zaset.

Považujeme za důležité vytvořit v parku pobytová místa i umožnit průchod napříč náměstím. Vycházíme ze stávajících vyšlapaných zkratek a zamýšlíme se nad novými trasami, které dnes nejsou průchozí vzhledem k plůtkům a terénním nerovnostem. Travnatý povrch kolem kostela přechází směrem k poště v mlatovou plochu. Zde předpokládáme největší pohyb chodců, kteří jsou nuceni park obcházet a chodit po štěrku v těsné blízkosti silnice. V mlatu vzniká důstojnější prostor pro stávající památník obětem války. V budoucnu je možné mlatovou plochu rozšířit směrem ke kostelu a vytvořit i v této polovině náměstí větší volné prostranství. Nyní dále ke kostelu zachováváme stávající trávník, který půlíme cestou rozšiřující se směrem od mariánského sloupu ke kostelu. Vzniká tak možnost obejít kostel pohodlně z obou stran a v rozšířeném chodníku místo pro lavičky. Na severní straně kostela navazuje klidný stinný prostor odcloněný od provozu na hlavní silnici.
Před vstupem do kostela zachováváme tradiční šikmou cestu směřující z jihovýchodního cípu parku k průčelí kostela. Tuto doplňujeme úzkou šikmou pěšinou v druhém směru, která se uprostřed trávníku před kostelem rozšiřuje v mlatový kruh kolem stávajícího vzrostlého stromu. Kruh vychází z původního členění parkových cest.
Park v druhé, užší polovině náměstí za poštou a hasičskou zbrojnicí dělíme příčnými pěšinami, které vedou v místech kolem dětského hřiště, kolem sochy sv. Jana Nepomuckého a poslední cesta protíná druhý mlatový kruh, který rovněž vychází z původního členění parku. V travnaté ploše mezi příčnými pěšinami je možné vytvořit pěšiny z dlaždic osazených do trávy.

Revitalizace náměstí - zpevněná plocha

STŘED NÁMĚSTÍ

Na hasičskou zbrojnici navazuje volná zpevněná plocha plnící shromažďovací funkci náměstí.
Volný prostor je záměrně umístěn v blízkosti potencionální nové náplně hasičské zbrojnice – komunitní
centrum, kavárna, multifunkční sál. V tomto místě jsou odstraněny smrky a prostranství je nově orámováno listnatými stromy a lavičkami. Plocha je vydlážděna kamennými kostkami proloženými většími betonovými dlaždicemi pro pohodlnější chůzi a oživení struktury dlažby. Je zde možné umístit nový výtvarný či vodní prvek. Z druhé strany k volnému prostranství přiléhá stávající dětské hřiště. Dětské hřiště ponecháváme na původním místě, současné umístění považujeme za optimální. Navrhujeme doplnit druhou branku naproti brance stávající pro možnost vstupu přímo ze středové plochy náměstí. Plocha náměstí před vjezdem do hasičské zbrojnice je vzhledem k potřebě příjezdu zásahových vozů ponechána volná. Plocha před obchodním domem je rozšířena na úkor vozovky, jsou zde vysazeny stromy, které obklopují hmotu schodiště obchodního domu. Pod stromy jsou umístěny lavičky.
Z celkové plochy náměstí, která činí cca 34.2 ha, předpokládáme bourání a nahrazení cca 45% povrchů  a obnovu travnatého povrchu parku (30%). Odstraňujeme šikmou asfaltovou zkratku za sochou sv. Jana, která nevhodně přetíná park a není bezpečná ani z dopravního hlediska. Předzahrádky mohou být ponechány stávající. Předpokládáme rovněž zachování kamenného lemu kolem kostela. Povrchy, které ponecháváme stávající, tvoří celkem přibližně čtvrtinu plochy náměstí.

Revitalizace náměstí - u kostela

DOPRAVA

Polohu ani povrch silničních komunikací výrazně neměníme. K lokálním změnám dochází tím, že
přesněji vymezujeme okraje komunikací a v některých místech komunikaci zužujeme a sjednocujeme její
šířku.
Konkrétně se jedná o zúžení silnice II/114 před radnicí, kde se silnice rozlévá až na 8.2m, přičemž 
v některých jiných místech je tatáž komunikace o 2m užší. Podobným způsobem se rozšiřuje silnice II/115 před poštou. Zde zúžením silnice vzniká větší prostor pro chodce, v němž je umístěn směrový rozcestník, stojan na kola a lavička. Na rohu pošty ponecháváme jednu stávající telefonní budku. Obě komunikace II. třídy navrhujeme o šířce 6.5m. Vzhledem k zúžení komunikace navrhujeme při vjezdech do náměstí dopravu místo ostrůvků uprostřed přechodu pozvolné retardéry. Obě silnice II. třídy mají stávající nový asfaltový povrch, do něhož nezasahujeme. Dále je velmi široká místní komunikace na západním okraji náměstí před Havelkovým domem a kolem obchodního domu. Místní komunikace sjednocujeme na šířku 6m a všechny uvažujeme jako obousměrné. Tyto mají starý asfaltový povrch, který navrhujeme opravit dle zjištěného stavu po provedení sond. Předpokládáme vylití nové povrchové vrstvy. Okraje silnice jsou definovány dlažbou nebo betonovými žlaby.
Cyklostezku vedeme podél jižní strany parku společně s chodníkem pro pěší. V ideálním případě by cyklostezka pokračovala dále za město a ve směru na nádraží.
Hlavní parkovací plochy jsou organizované po obvodu náměstí mezi chodníkem a komunikací. Celkem je v návrhu 114 stání. Podélná stání jsou umístěna na frekventovaných místech kolem radnice, u obchodního domu a u sokolovny, směrem ke krajům náměstí přecházejí ve stání podélná. Dvě podélná stání jsou navržena před poštou a ze strany obchodního domu dle požadavku pro parkování místních. Vzhledem k vedení sítí a pod parkovacími místy je navrhujeme vydláždit, zásah do země lze lépe zapravit, nevznikají záplaty.
Místa pro přecházení vymezujeme na silnici II. třídy, na místních komunikacích přechody nevyznačujeme. Předpokládáme, že je možné přejít kdekoliv. Při vjezdu do náměstí po silnici II/114 v obou směrech jsou první přechody integrovány do širokého zpomalovacího pásu s pozvolným nájezdem. Tyto přechody jsou speciálně osvětleny. Další přechody jsou kolem křižovatek u radnice a nákupního střediska. V prostoru mezi těmito přechody jsou po cca 50 metrech vymezena další místa pro přecházení označená nikoliv „zebrou“, ale pouze přerušovanou čárou po okrajích.
Zastávky a odstavná stání autobusů ponecháváme přibližně na stávajícím místě, jejich polohu přesněji definujeme vymezením zálivů v dlažbě. Zastávky v obou směrech jsou umístěny naproti sobě, na zastávku na středové ploše náměstí navazují odstavná parkovací stání pro dva autobusy. Na stanovišti ve směru od vlakového nádraží je uvažován jeden větší zastávkový přístřešek spojený s trafikou. Přístřešek zastávky s trafikou může být buď typový výrobek (mmcité zastávka a Aureo a stánek Times) nebo může být vyrobená na zakázku a mít podobu altánu otevřeného i na stranu do náměstí. Takovýto přístřešek by mohl, vzhledem k umístění u otevřeného středu náměstí, sloužit i dalším účelům (např. jako zastřešené pódium). Zastřešenou zastávku je možné osadit i ve druhém směru.
Chodníky po obvodu náměstí vedeme na jižní, frekventovanější straně podél fasád domů s obchody, na severní méně frekventované straně jsou zachovány stávající předzahrádky. Chodníky navrhujeme nově vydláždit. V soutěži nám bylo vytčeno, že nereflektujeme dopravní zátěž na náměstí, nyní na hustotu dopravy reagujeme umístěním stromů v rabátcích na chodníku a mezi parkovacími místy na jižní straně (kde to umožní vedení sítí). Stromy mezi parkovacími místy vizuálně rozbíjí dlouhou řadu parkujících aut. Rabátka jsou osázena trvalkami nenáročnými na údržbu (10 min na 1 m2 záhonu za rok)nebo trávou. Zeleň izoluje chodce od dopravy a zároveň snižuje plochu potřebnou k vydláždění. Rabátko je možné využít pro vsakování dešťové vody. Zbylá šířka chodníku se pohybuje cca v rozmezí 3.5 - 4.5 m. Kolem parkovacích stání vede dlážděný pás umožňující vystoupit z auta na chodník a obejít rabátko.
Řešení rozhraní vozovky a chodníků po obvodu plní několik funkcí zároveň. Tento dělící pás má funkci odvodňovacího žlabu a zároveň zajišťuje bezpečnější výjezd z kolmých parkovacích stání na vozovku (možnost většího rozhledu řidiče). V místě, kde se potkává asfalt silnice s mlatem, tvoří dlážděný žlab přechod mezi těmito dvěma povrchy. Rozhraní vozovky a parku je řešeno zapuštěným betonovým obrubníkem, na něž navazuje zatravněné koryto pro odvod a vsak vody. Zatravnění je možno zpevnit zatravňovacími dlaždicemi při okraji.