POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106 ⁄ 1999 Sb.

1. Název

Město Hostomice

IČO: 00233269

DIČ: CZ 00233269


2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Město Hostomice je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Město Hostomice je územním společenstvím občanů, které má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Město Hostomice spravuje své záležitosti samostatně.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy ve správním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

Související právní předpisy:

Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Hostomice vykonává státní správu v územním obvodu matričního úřadu pro tyto obce: Hostomice, Bezdědice, Lštěň, Radouš.

Stavební úřad

Městský úřad Hostomice jako stavební úřad vykonává státní správu pro tyto obce: Hostomice, Bezdědice, Lštěň, Radouš.Adresa úřadu: Tyršovo náměstí čp. 165, 26724 Hostomice

Úřední hodiny:
Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
St  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Telefon: 311 584 101

Fax: 311 584 116


Internetové stránky: www.hostomice.cz

Datová schránka: 
ID Datové schránky: i4xbd4w

Případné platby lze poukázat na účet 0362037329/0800 Čs. spořitelna, a.s.

IČ00233269
DIČ27-00233269

5. Dokumenty

Od 1.ledna 2022 se vyhlášky a nařízení zveřejňují na portále veřejné správy ve Sbírce právních předpisů. Platné vyhlášky a nařízení budou na portál veřejné správy do Sbírky právních předpisů postupně přidávány:
Rozpočet

6. Žádosti o informace

Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Žádosti o informace se podávají ústně nebo písemně, včetně dálkového přístupu. Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací.

V případě osobního podání nebo písemné žádosti v listinné podobě musí být doručena či zaslána na adresu:
Město Hostomice
Městský úřad Hostomice
Tyršovo náměstí 165
267 24 Hostomice

Elektronicky podaná žádost musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny starosta@hostomice.cz nebo prostřednictvím datové schránky i4xbd4w.

Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací podle tohoto zákona není počítačový program.


7. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci musí být srozumitelná.

Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádosti o poskytnutí informace


Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Fyzická osoba ve své žádosti uvede:

 • jméno, příjmení

 • datum narození

 • adresu místa trvalého pobytu, nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).

Právnická osoba ve své žádosti uvede:

 • název

 • identifikační číslo

 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).

Je-li žádost podána elektronicky, musí tak být učiněno prostřednictvím elektronické podatelny starosta@hostomice.cz a nemusí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem.

Žádost vyřizuje odbor, do jehož věcné působnosti žádost svým obsahem patří.

Věcně příslušný odbor posoudí obsah žádosti a:

 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, věcně příslušný odbor žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

 4. nerozhodne-li dle výše uvedených skutečností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů.

Závažnými důvody jsou:

 1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

 2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

 3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami úřadu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 1. Pokud úřad žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

 2. Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Informace se neposkytují v případě, že se jedná o:

 • utajovanou informaci,

 • obchodní tajemství,

 • důvěrnosti majetkových poměrů.

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům úřadu,

 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím,

 3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením "NATO UNCLASSIFIEDŮ nebo "LIMITE" a v ČR je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

Další omezení práva na informace, pokud:

 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

 2. ji povinný subjekt zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období,

 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

Podrobné informace jsou obsaženy v zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


8. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.


Jak a kde lze odvolání podat

Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal, a to podáním ústní či písemnou formou. Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává a které věci se týká. Odvolání je učiněno dnem, kdy bylo povinnému subjektu doručeno.

Jak a kdo o vyřízení odvolání rozhoduje

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Městského úřadu Hostomice (jeho věcně a funkčně příslušného odboru nebo útvaru v samostatné i přenesené působnosti) je Krajský úřad Středočeského kraje.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace


Jak a kde lze stížnost podat

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona č. 106/1999 Sb., tj. v případě, že úřad místo poskytnutí informace sdělil žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace,

 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

 • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebo s výší odměny dle § 14a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat:

Písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt (odbor úřadu, do jehož věcné působnosti žádost svým obsahem patří) písemný záznam.

Písemně prostřednictvím elektronické podatelny starosta@hostomice.cz (není nutný zaručený elektronický podpis).

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 • doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona č. 106/1999 Sb.); sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.);

 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.

Jak a kdo o vyřízení stížnosti rozhoduje


O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Nadřízeným orgánem pro vyřizování stížností na postup Městského úřadu Hostomice, jeho věcně a funkčně příslušného odboru, je Krajský úřad Středočeského kraje.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Podrobné informace jsou uvedeny v zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Formuláře

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací


9. Sazebník úhrad za poskytování informací

10. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


11. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro město Hostomice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.

13. Přehled podaných žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. a poskytnutých informací