Základní informace o pozemkových úpravách a pozvánka na prezentaci

Komplexní pozemkové úpravy

Obrátil se na nás Státní pozemkový úřad s možností vyhotovení komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v Hostomicích. Zástupci Státního pozemkového úřadu zastupitelům města osobně odprezentovali obsah a význam pozemkových úprav a její přínosy pro město Hostomice a vlastníky zemědělské půdy na území Města. Protože prezentace zastupitele města Hostomice zaujala a zástupci Státního pozemkového úřadu jsou ochotni tuto prezentaci udělat i pro Vás – občany Města a vlastníky půdy – rozhodli jsme se, že společně uspořádáme VEŘEJNOU PREZENTACI na téma KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V HOSTOMICÍCH, která se uskuteční dne 23. března 2016 od 18:00 v hotelu Krása.


O pozemkových úpravách

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají zemědělské pozemky mimo zastavěnou a zastavitelnou část obce, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.


Konkrétní přínosy pro vlastníky pozemků

Na území našeho města je většina pozemků rozdrobena do dlouhých úzkých parcel o malých výměrách s tím, že většina vlastníků k těmto pozemkům nemá (díky rozorání polních cest) reálný přístup. Takovýchto pozemků mají vlastníci po katastrálním území často několik, ale pouze výjimečně pohromadě v uceleném bloku.

KoPÚ dokáže tato omezení výkonu vlastnických práv odstranit scelením pozemků do jednoho či více bloků a ke každému takovému bloku vytvořit přístup. Vlastník pozemků má také po skončení KoPÚ nárok na bezplatné vytyčení svých pozemků.

Dále KoPÚ dokáže vyřešit nesoulad skutečnosti se zápisem v katastru nemovitostí (posunutá cesta, vodní tok, …), vypořádat spoluvlastnictví, pomoc vyřešit dosud neprojednané dědictví, atp. KoPÚ jsou tak nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy a pro její racionální využívání.

Veškeré pohyby s vlastněnou půdou se dějí po projednání a se souhlasem vlastníka. Pokud vlastník půdy je s její polohou nyní spokojen, není nutné s ní při pozemkových úpravách hýbat.


Přínosy KoPÚ pro naše Město:

KoPÚ neřeší jen úpravu vlastnických poměrů. Další důležitou součástí KoPÚ je vytvoření podmínek pro zpřístupnění krajiny, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.

V Hostomicích si pod těmito pojmy můžeme konkrétně představit příklady níže uvedených opatření, které není možné za současné situace realizovat (složité majetkové poměry, nedořešená dědictví, apod.):

  • Komunikace propojující Radouš, Bezdědice, Hostomice, Lštěň a Zátor, včetně jejich propojení se sousedními obcemi.
  • Realizace polních cest pro zpřístupnění zemědělských pozemků, které zároveň mohou sloužit pro volnočasové aktivity (vycházky, jízdy na kole, koních, …).
  • Realizace protipovodňových opatření (poldr, záchytné příkopy, dešťové zdrže, apod.).
  • Zvýšení retenční schopnosti krajiny => ochrana před suchy (vsakovací pásy, zpomalení odtokových poměrů, ...).
  • Revitalizace erozivních koryt vodních toků.
  • Tvorba nových rybníků a tůní.


Co mohu pro zahájení KoPÚ udělat?

Podmínkou pro zahájení pozemkových úprav v Hostomicích je souhlas vlastníků min. 50 % plochy všech zemědělských pozemků v obci, což je poměrně vysoké číslo. Žádáme proto každého o zvážení všech přínosů, které mu může KoPÚ přinést. Zajímavostí je, že žádat o pozemkové úpravy mohou i vlastníci zemědělských pozemků, které se nacházejí mimo obvod pozemkových úprav (typicky tedy i majitelé zahrad v obci). Dále mohou o pozemkové úpravy žádat (jako podpora argumentů pro zahájení KoPÚ) i všichni ti, kteří žádnou půdu nevlastní, ale chtějí zpřístupnit krajinu, zlepšit životní prostředí, zvýšit ochranu a zúrodnění zemědělského půdního fondu, zlepšit vodní hospodářství, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, apod.

Každý vlastník pozemku (žadatel o zlepšení krajiny a životního prostředí), který bude mít zájem o provedení pozemkových úprav, musí podat žádost na Pozemkový úřad v Berouně, nejlépe prostřednictvím Městského úřadu v Hostomicích. Vyplněný formulář (Žádost o provedení pozemkových úprav), který naleznete na internetových stránkách města nebo si jej můžete vyzvednout na MěÚ, je nutno  podepsat a vrátit zpět na podatelnu Městského úřadu v Hostomicích. Formulář podává každý vlastník (žadatel) samostatně – pokud pozemek spoluvlastníte s někým dalším, podává každý z vás samostatnou žádost. Zároveň není nutné, aby žádost podali všichni spoluvlastníci.

Veškeré náklady související s prováděním pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné a návrhové práce, zaměření a vytýčení pozemků i realizaci společných zařízení hradí stát prostřednictvím pozemkových úřadů a nepředstavuje pro vlastníky pozemků žádné finanční zatížení.

Formulář se žádostí o provedení KoPÚ