Zahájení prací na akci KANALIZACE A VODOVOD HOSTOMICE – BEZDĚDICE – RADOUŠ, ZRUŠENÍ ČOV HOSTOMICE A NOVÁ ČOV RADOUŠ

 

Dne 4.3.2015 bylo zhotoviteli stavby investorem protokolárně předáno staveniště. Od té doby probíhaly koordinační a přípravné práce, statik kontroloval únosnost mostních konstrukcí pro pojezd stavební technikou, zhotovitel vyřizoval potřebná povolení pro úpravu provozu na komunikacích.

Ve 12. týdnu 2015 započala výstavba zemními pracemi pro nově budovanou čistírnu odpadních vod v severní části Radouše. ČOV bude umístěna cca 150 m východně od nejblíže položené stávající zástavby obce, v prostoru, který pro ni byl v minulosti vymezen územním plánem. 

Nová ČOV umožní odstavení stávající nevyhovující  ČOV Hostomice z provozu.

Obrázek 1: výřez z Celkového situačního výkresu stavby