Vodovodní a kanalizační přípojky – Bezdědice – Radouš


Název akce Vodovodní a kanalizační přípojky – Bezdědice – Radouš
Cíl akce
a hlavní přínosy
 
Cílem akce je zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou a odkanalizování celého území obce prostřednictvím dostavby vodovodu a kanalizace v místních částech Bezdědice a Radouš. 

Hlavním přínosem bude zavedení vodovodu a splaškové kanalizace do všech domů v Bezdědicích a Radouši. Stávající situace, kdy je absence vodovodu a splaškové kanalizace řešena studnami a septiky je v dlouhodobém horizontu neudržitelná. Voda ze studen často nedosahuje parametrů stanovených pro pitnou vodu a studny i septiky jsou nezřídka vyplavovány při vydatných srážkách. 
Stav akceProjektový záměrStudie proveditelnosti/ Investiční záměrZažádáno
o ÚP 
Zažádáno
o SP
Realizační fázeUkončena realizace
Hotovo
Hotovo
Hotovo
   
Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnosti

Vzhledem k předpokládanému rozsahu akce bude využití dotací u tohoto projektu nezbytností. V úvahu připadá několik zdrojů a to jak z fondů EU, tak ze zdrojů národních. Ke škodě města se však momentálně nezdá, že by v rámci některého z nich měla být v nejbližší době vypsána výzva.

Zdroje EU:

  • Operační program Životní prostředí (programové období 2007-2013)
  • Operační program Životní prostředí (programové období 2014-2020)
  • Program rozvoje venkova ČR (programové období 2007-2013)
  • Program rozvoje venkova ČR (programové období 2014-2020)

Národní zdroje:

  • Ministerstvo zemědělství
  • Středočeský kraj 
Další informace Smlouva o dílo