Územní plán - návrh pro veřejné projednání

Územní plán města Hostomic - upravený návrh pro veřejné projednání

pořizovatel: ORP Hořovice, Úřad územního plánování
objednatel: město Hostomice
zpracovatel: Ing. arch. Michal Kuzemenský, re:architekti
datum: 19. října 2016

A0 Textová část
A1 Základní členění území
A2a Hlavní výkres
A2b Koncepce technické a dopravní infrastruktury
A3 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
B0 Textová část odůvodnění
B1 Koordinační výkres
B2 Výkres širších vztahů
B3 Předpokládaný zábor půdního fondu