Projekt Dostavba vodovodu a kanalizace

Evropský fond ŽP

Název akce Dostavba vodovodu a kanalizace 
Cíl akce
a hlavní přínosy
 
Cílem akce je zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou a odkanalizování celého území obce prostřednictvím dostavby vodovodu a kanalizace v místních částích Bezdědice a Radouš a výstavba nové čističky odpadních vod, která nahradí stávající čističku nevyhovující jak z hlediska parametrů, tak z hlediska technického stavu. V obecné rovině je poté cílem zlepšení životního prostředí a to zejména povrchových vod a zefektivnění hospodaření s vodami podpovrchovými. 

Hlavním přínosem bude zavedení vodovodu a splaškové kanalizace do všech domů v Bezdědicích a Radouši. Stávající situace, kdy je absence vodovodu a splaškové kanalizace řešena studnami a septiky je v dlouhodobém horizontu neudržitelná. Voda ze studen často nedosahuje parametrů stanovených pro pitnou vodu a studny i septiky jsou nezřídka vyplavovány při vydatných srážkách. Významným problémem je rovněž stávající čistírna odpadních vod, která se nachází na hranici životnosti.
Stav akceProjektový záměrStudie proveditelnosti/ Investiční záměrZažádáno
o ÚP 
Zažádáno
o SP
Realizační fázeUkončena realizace
Hotovo
Hotovo
Hotovo
 Hotovo Hotovo 
Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnosti

Vzhledem k předpokládanému rozsahu akce bude využití dotací u tohoto projektu nezbytností. V úvahu připadá několik zdrojů a to jak z fondů EU, tak ze zdrojů národních. Ke škodě města se však momentálně nezdá, že by v rámci některého z nich měla být v nejbližší době vypsána výzva.

Zdroje EU:

  • Operační program Životní prostředí (programové období 2007-2013)
  • Operační program Životní prostředí (programové období 2014-2020)
  • Program rozvoje venkova ČR (programové období 2007-2013)
  • Program rozvoje venkova ČR (programové období 2014-2020)

Národní zdroje:

  • Ministerstvo zemědělství
  • Středočeský kraj 
Další informace smlouvy k projektu