Povodňový plán města Hostomice

Povodňový plán obce je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k
odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a
společnosti a na životním prostředí správního území obce. Znění povodňového plánu
odpovídá v současné době platné právní úpravě.

Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a
doplněn. Prověření povodňového plánu bude také vždy po velké povodni, při změně
uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech,
které mohou vyvolat jeho změny.

Stáhněte si Povodňový plán města Hostomice

Před povodní

Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity definující míru aktuálního povodňového
nebezpečí:
1. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (nastává nebezpečí povodně, orgány
samosprávy obcí a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je
organizována povodňová hlásná služba)
2. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (vyhlašuje příslušný povodňový orgán,
je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření ke zmírnění
průběhu povodně)
3. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (vyhlašuje příslušný povodňový orgán při
bezprostředním nebezpečí a vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v zaplaveném
území, podle plánů se realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce)
O hrozbě či vzniku povodně mohou být občané informováni z různých zdrojů: sirénami,
sdělovacími prostředky, místním rozhlasem, mobilními megafony apod.

Další informace o povodňové situaci lze získat na:
· televizní stanici ČT24
· na internetové stránce ČHMÚ http://hydro.chmi.cz/

Více o přípravě občanů na povodeň a evakuaci v příloze povodňového plánu.

Po povodni

Co s omítkami
Na základě zkušeností při různých záplavách, se jeví nejvhodnější následující postup:

Kdy omítky neodstraňovat
Na panelových a betonových stěnách V dobře podizolovaných novostavbách, pokud je omítka nová
apod. (Doporučení: intenzivně vysoušejte, popř. za dobrého počasí větrejte a sledujte, zda dochází
k vysoušení.)

Kdy raději oklepávat
Jedná-li se o starší, nepodizolované domy, kde se projevuje prokazatelně kapilární vzlínavost vody
(vlhkost stoupne nad místo, kde byla hladina vody). Tam, kde byl objekt zatopen kontaminovanou
vodou Tam, kde zatopení trvalo několik dnů a zdivo je silně nasáklé(zbavíme-li zdivo omítky,
urychlíme proces vysychání). Tam, kde byly problémy s vlhkostí a salinitou již před povodní.

Jak vysoko oklepávat
Ideální: 1,5 násobku šířky zdiva nad čáru zatopení (při tloušťce zdiva 30 cm osekáváme 45 cm nad
místo, kam dosáhla voda). Min. 40–70 cm ( pokud není stanoveno výpočtem (a) jinak).

Nejen oklepávat
Při oklepání omítky je třeba vyškrábat starou maltu mezi cihlami do hloubky 2–3 cm. Zbavte vlhké
zdivo co nejdůsledněji veškeré staré omítky. Odstraňte sádru ze všech míst, kde se nachází
(elektroinstalace atd…) Okopanou, kontaminovanou omítku co nejdříve vyvezte z místností, ale i z
blízkosti vašeho domu. Došlo-li k vysušení zdiva, aplikujte raději sanační omítku než omítku
klasickou a dodržte technologický postup stanovený výrobcem (viz článek Sanační omítky nechají
zeď dýchat).

Více o sanaci a obnově objektů po povodni v příloze povodňového plánu.

Povodňové zprávy

Zpráva o průběhu povodně červen 2013