Oprava místních komunikací

Cíl akce a hlavní přínosy

Cílem je zlepšení stavu místních komunikací na celém území obce (tedy jak ve vlastních Hostomicích, tak i v místních částech Bezdědice, Radouš a Lštěň). Stav místních komunikací je obecně problémem téměř všech obcí v Česku a město Hostomice v tomto ohledu není výjimkou. Vzhledem k rozsahu (délce) sítě místních komunikací a omezeným finančním prostředkům je však potřeba určit priority, podle kterých se bude postupovat s tím, že přednost musí dostat komunikace, na kterých je bezprostředně ohrožena bezpečnost účastníků provozu. Rovněž bude pochopitelně nutné přihlédnout k případnému poškození komunikací z důvodu neočekávané události (jako např. živelnou pohromou).

Opravou, resp. modernizací místních komunikací dojde k zlepšení pohodlí obyvatel Hostovic, k zvýšení bezpečnosti účastníků provozu na dotčených komunikací a v některých případech i ke snížení nákladů na údržbu dotčených komunikací. Síť kvalitních místních komunikací představuje základní předpoklad pro zajištění dostupnosti všech částí obce.

Dotační možnostiZdroje EU:
  • Integrovaný regionální operační program (programové období 2014-2020) – pouze páteřní místní komunikace vedoucí k významným provozovnám, službám občanské vybavenosti, zónám rozvoje apod.

Národní zdroje:

  • Středočeský kraj
Aktuálně řešené komunikace 
Rozsah prací 
Další informace