Oprava lesních cest

Cíl akce a hlavní přínosy

Speciální podmnožinou komunikací ve vlastnictví města Hostomice jsou lesní cesty. Ty jsou důležité zejména z toho důvodu, že jejich uspokojivý stav představuje jeden ze základních předpokladů pro zajištění efektivního hospodaření v lese (tedy těžby v lese). Cílem je tedy rekonstrukce (resp. modernizace) těch lesních cest, jejichž stav je možné označit jako nevyhovující. Prioritou budou komunikace, které tvoří páteřní síť lesních cest a které jsou tedy z hlediska lesního hospodaření klíčové.

Hlavními přínosy bude umožnění efektivní těžby v lese, která představuje nezanedbatelný zdroj příjmů městského rozpočtu. Druhotným přínosem poté bude pochopitelně i zvýšení pohodlí pro všechny obyvatele, kteří se v lese pohybují (turisté, myslivci apod.).

Aktuálně řešené cesty 
Dotační možnosti 

Zdroje EU:

  • Program rozvoje venkova (programové období 2007-2013) – dotace ve výši 3 mil. Kč schválena (z toho příspěvek Společenství 2 250 000 Kč)
Rozsah prací 
Další informace