Nabídka práce na stavebním úřadě v Hostomicích

Podrobnosti ke stažení

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice

Územní samosprávný celek MĚSTO HOSTOMICE,

VYHLAŠUJE VEŘEJNOU VÝZVU

na obsazení pracovní pozice – úředník územního samosprávného celku

Samostatný referent pro úsek územního plánování a stavebního řádu

Místo výkonu práce: Hostomice, včetně spravovaných katastrálních území

Platová třída odpovídající druhu práce: 9.–10. platová třída

Doba pro trvání pracovního poměru: doba neurčitá, se zkušební dobou 3 měsíce

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 31. 08. 2021

Předpokládaný nástup do zaměstnání: ihned nebo po domluvě

Místo a způsob podání přihlášky:

- doručením přihlášky prostřednictvím poštovních služeb v zalepené obálce s označením „Výběr – SÚ“

- osobním předáním přihlášky v zalepené obálce s označením „VÝBĚR – SÚ“ v podatelně MěÚ

Přihláška se zasílá nebo předává na adresu: Město Hostomice, Tyršovo nám. 165, 267 24 Hostomice

Předpoklady:

- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky

- dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

Kvalifikační předpoklady:

kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu dle § 13a odst. 2 zákona

č.183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění:

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje fyzická osoba, která má

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví

(3 roky praxe v oboru stavebnictví výhodou, ale také možnost získání praxe na úřadě)

Další předpoklady:

- výhodou absolvování vstupního vzdělávání úředníka ÚSC

- výhodou ověření zvláštní odborné způsobilost pro danou specializaci (musí složit po nástupu)

- uživatelská znalost PC (Office)+znalost psaní na stroji (PC)

- řidičský průkaz sk. B

Zaměstnanecké benefity:

Osobní ohodnocení po zapracování, stravenky

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení a titul zájemce - datum a místo narození zájemce

- státní příslušnost zájemce - místo trvalého pobytu zájemce

- datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí dále tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních a o odborných znalostech a dovednostech  týkající se správních činností

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Zájemce o účastve veřejné výzvě souhlasí se zpracováním osobních údajů. Zájemce nese náklady, které mu účast ve veřejné výzvě vznikly. Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Vít Šťáhlavský

starosta města Hostomice